No4866模特奈沐子云南大理旅拍白T配米色短裙半脱秀丰满身材诱惑写真53P奈沐子秀人网

No4866模特奈沐子云南大理旅拍白T配米色短裙半脱秀丰满身材诱惑写真53P奈沐子秀人网

必发热者,寒极而生热也。不明少阳脉证,则不识少阳中风;不辨少阳脉状,则不识少阳伤寒也。

此热半在表半在里也。当因其势而利导之,不出“高者越之”之法。

”脉以浮为阳,为在表;数为热,为在府;沉为阴,为在里;迟为寒,为在藏。彼以四肢沉重疼痛,是为有水气;此便脓血,是为有火气矣。

此东垣补中益太阳中暑,其人汗出恶寒身热而渴也。 阳明所虑在亡津痼瘕,即初硬后溏之谓。

 陶氏分太阴手足温、少阴手足寒、厥阴手足厥冷,是大背太阴四肢烦疼、少阴一身手足尽热之义。阳邪不能外散而为汗,必上走空窍,口伤烂赤所由至矣。

 寸口脉微,则微为无阳,是阳脉不足,故下焦之阴寒,得以上乘阳位,而洒淅恶寒也。前条是亡阳脉证,此条是回阳脉证。

Leave a Reply