No2813美女Carry私房性感白衬衣配白色蕾丝内衣秀玲珑身材诱惑写真66PCarry秀人网

No2813美女Carry私房性感白衬衣配白色蕾丝内衣秀玲珑身材诱惑写真66PCarry秀人网

内症服聚宝丹,外症服钩藤饮,进乳食者可治。毕姻后,头觉胀,视物皆大,作渴饮冷,亦用前二药,喜其远帏幕、戒浓味,二年诸症悉愈,其声响亮。

一小儿患前症,面青黑或痿黄,审其母素有郁怒,用加味逍遥散、加味归脾汤,治其母而子一小儿月内发搐鼻塞,乃风邪所伤,以六君子汤加桔梗、细辛,子母俱服,更以葱头七茎、生姜二片,细擂摊纸上,合置掌中令热,急贴囟门,少顷鼻利搐止。目淡青必发惊,更有赤者当搐,为肝怯也。

大便秘结者,用清凉饮。此多因小儿元气未充,腠理不密,风邪所乘,或痰饮蕴结,风热交攻而致。

一小儿痢后脱肛,饮食少思,面色青黄,余谓脾土亏损,肝木所胜也。若发热口干恶冷,或泄泻色白,睡而露睛者,属形病俱虚,宜用异功散调补之。

脾气稍温,但服五味异功散。前症多宜审治其母,兼调其儿。

余曰∶此虚极而变慢风也。若下唇内有疮,此虫在下蚀肛门。

Leave a Reply